Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

Bluebits bv - Kanunnik Davidlaan 37 - 2500 Lier

Ondernemingsnummer: BE 0812.125.669

T. 03 488 61 87 - E. info@bluebits.be

Bluebits bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.bluebits.be en privacy@bluebits.be.

Verwerkingsdoeleinden

Bluebits bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame) en van gebruikers van de aangeboden software, met of zonder licentie (o.a. voor foutenanalyse, gebruiksanalyse en bestrijding van fraude en inbreuken).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant/gebruiker worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Bluebits bv groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bluebits bv verbonden zijn of met enige andere partner van Bluebits bv; Bluebits bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig voor de normale bedrijfsvoering.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant/gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant/gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant/gebruiker gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn account aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@bluebits.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant/gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Bluebits bv - BE0812.125.669

mail info@bluebits.be